Takový je FAŠISMUS!!

2021 08 21 01Mgr. Petr Michalů

Památník „OBĚTEM FAŠISMU“ ve Zmijí rokli v Rostově na Donu. (Мемориал „Жертвам фашизма“ в Змиёвской балке в Ростове на Дону)

2021 10 02 03

O zvěrstvech Německa, o jeho zločinech ve druhé světové válce (1. září 1939 až 9. května 1945, toto datum se vztahuje k Evropě) se moc nemluví, nesmí se, je to ideologicky zakázané, poněvadž pravda o tom není v souladu s politikou té jeho čtvrté říše (s jiným propagandistickým názvem) – Evropské unie, která je pouze dalším pokračováním Velkoněmecké třetí říše. Však fanatičtí, zanícení nacisté a fašisté, přestože byli rozdrcení sovětskou Rudou armádou, tak pod ochranou „spojenců“ (USA a Británie) byli od samého začátku (tedy od porážky Hitlerova Reichu) u vzniku další spojené a společné evropské říše, která různými těmi krycími, maskovacími a záměrně matoucími přejmenováváními dostala až nynější název – Evropská unie.

Jaké byly ty jiné, prvopočáteční názvy? - Například ESUO (Evropské společenství uhlí a ocele), pak třeba ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), pak EHS (Evropské hospodářské společenství), dále i EURATOM (Evropské společenství pro atomovou energii), pak jen ES (Evropské společenství), až dnešní nenáviděná EU (Evropská unie). No nic, to jsem trochu odskočil, odbočil… a napsal něco málo na úvod.

Na území okupovaného Sovětského svazu páchali Němci a jejich spojenci nepředstavitelná zvěrstva a zločiny (mnozí Ukrajinci, Poláci, Litevci, Lotyši, Estonci, ale také Maďaři byli horší v ukrutnostech a bestiálním mučení obyvatelstva než Němci). Jenom těch vypálených vesnic i za živa s jejich obyvateli bylo na území Běloruska, Ukrajiny, Ruska několik tisícovek, vypálených měst s vyvražděnými obyvateli pak několik stovek!!

2021 10 02 08Přenesu se v prostoru… Byl jsem u památníku obětí německých fašistických zrůd, okupantů v Rostově na Donu. Památník se nachází v areálu, který má název ZMIJÍ ROKLE, oficiálně má název: Památník „OBĚTEM FAŠISMU“ ve Zmijí rokli (Мемориал "Жертвам фашизма" в Змиевской балке).

Nyní se přenesu i v čase… Dne 9. srpna 1942 bylo uveřejněno nařízení (rozkaz) šéfa sonderkomanda SS v německými fašisty okupovaném sovětském městě Rostově na Donu:

nařizující židovskému obyvatelstvu Rostova dostavit se v 8. hodin ráno dne 11. srpna 1942 na určená shromažďovací místa za účelem PŘESÍDLENÍ do zvláštních oblastí s cílem chránit tak Židy před násilím ze strany nežidovského obyvatelstva, ke kterému (poznámka – údajně!) docházelo v předchozích dnech.

Shromažďovacích míst bylo celkem šest a nacházela se přímo v centru města Rostova, byla to tato místa: ул.Пушкинская, 137-139 (ulice Puškinská, nebo Puškinova), Социалистическая, 90 (ulice Socialistická), Энгельса, 60 (ulice Engelsova), Просвещенческая, 23/73 (ulice Osvícenská), 20-я линия, 14 (ulice 20. linie); Станиславского, 188 (ulice Stanislavská).

Židům bylo dále nařízeno vzít si s sebou všechny dokumenty, peníze, cennosti, klíče od bytů s napsanou cedulkou adresy.

Od časného rána 11. srpna 1942 se židovské obyvatelstvo poslušně shromažďovalo na určených místech. Přesně podle nařízení! (poznámka – ano, přesně do puntíku podle nařízení moci!)

Aby kati oklamali obyvatelstvo a zabránili případné panice, aby nezavdali sebemenší příčinu k jakékoliv panice, aby udrželi židovské obyvatelstvo v pokoji a v klidu až do posledního momentu = konce, tak němečtí fašističtí cynici a kati vytvářeli a sepisovali dokonce tři takové seznamy – v prvním seznamu zapisovali nejvyšší dosažené vzdělání Židů, ve druhém seznamu zapisovali Židy s pokřtěnými příbuznými a s nežidovskými příbuznými, ve třetím seznamu zapisovali invalidy, tedy práceneschopné židovské občany (poznámka – již ono sepisování těchto zbytečných seznamů a důkladnost provedení je naprostý vrchol NĚMECKÉHO CYNISMU!!).

Národnost byla určena podle otcovy národní příslušnosti. Děti ruských otců a židovských matek byly považovány za nežidovské a nařízení se tak na ně nevztahovalo. Děti židovských otců a ruských matek byly považovány za Židy a nařízení se na ně vztahovalo.

2021 10 02 06Shromážděné obyvatelstvo částečně bylo odváženo přistavenými připravenými nákladními vozidly, částečně se řadilo do pěších průvodů, vedle sebe v řadě 5, 6 lidí, celkem v jednom průvodu 200 osob. Takto byli houfně přemístěni do místa zvaného Zmijí rokle (Змиевская балка) asi 3 km od města (poznámka – všimněte si té, jistě ne náhodné, podobnosti s Babím Jarem – ráno v 8 hodin, vzdálenost od města asi 3 km, hluboká rokle v přírodě, dokonalá připravenost atd. – prostě NĚMECKÁ preciznost, důkladnost, organizace, připravenost na masové vyhubení národů!).

Tam již vše bylo připraveno pro nastávající hrůzné divadlo, pro další masový zločin, masové vraždy, jež nemají v dějinách lidstva obdoby. Obyvatelům přilehlého okolí bylo německými fašistickými úřady nařízeno opustit na dva dny své domovy.

Několik dní předtím (5.-6. srpna 1942) zde skupina sovětských válečných zajatců, bylo jich asi 300, byla donucena pod hlavněmi samopalů německých okupantů vykopat jámy a příkopy, jež měly sloužit, jako masové hroby. Po splnění úkolu byli všichni do jednoho zastřeleni a lehce zahrnuti zeminou.

Po celém obvodu rokle byly přistavené připravené nákladní automobily se speciálními korbami, jež fungovaly jako plynové komory. Do jedné „autokomory“ šlo nacpat 50 lidí. Dále rokli lemovaly nejrůznější speciální vojenské a policejní oddíly, nutno podotknout, že nejen německé, ale také policejní z místních přisluhovačů a kolaborantů.

Masakr židovského obyvatelstva trval dva dny a dvě noci. Vraždění probíhalo na plné obrátky v plynových komorách nákladních vozů, střílením lidí, malé děti, například i kojenci, byli usmrcováni jedem vpraveným jim násilím do úst. Celé dva dny a dvě noci!! Celkem zde bylo zavražděno více jak 30 000 obyvatel. 27 000 obyvatel židovského původu, více jak 3 000 obyvatel dalších národností (Rusové, Arméni, Poláci, Ukrajinci…), ženy, děti, kojenci, dívky, staří a nemocní lidé, invalidé, sovětští váleční zajatci, komunisté, komsomolci, partyzáni, odbojáři, duševně nemocní lidé z nemocnic, cikáni…

Lidé z okolí, kteří se po tom masakru, po dvou dnech, kdy museli opustit své domovy, vrátili domů, ve svědeckých výpovědích později vyprávěli, že ještě po dobu dvou dnů a nocí bylo slyšet ze zasypané rokle, jam a příkopů sténání těžce raněných, umírajících zasypaných lidí.

Proč toto všechno píši? Z několika důvodů… Jednak abych připomněl události, které se staly, a kdo je má na svědomí. Vlastně v té dnešní polistopadové, zvrácené, prolhané, falešné době již ani vůbec nejde jen o připomenutí, neboť lidé o tom, o těchto událostech nemají ani tušení, nic neznají, nic nevědí!! Nikdo jim o nich neřekl, nikdy je o tom ve školách nikdo neučil!! Jsou již celé generace mladých, které nemají o těchto zločinech druhé světové války a vinících, ani ponětí!! Anebo dokonce ani nechtějí vědět a znát!! Bohužel tak zvrácený je celý ten systém polistopadového českého koloniálního školství a celého toho systému „vzdělávání“!! Ale stále platí ono moudré: „Kdo zapomněl na svou minulost, je odsouzen si jí zopakovat. A v mnohem horší podobě!“ Náprava u těchto polistopadových generací a nově narozených bude velice obtížná, pokud vůbec bude možná.

Dalším důvodem je moje nechápání… moje nepochopení!! Nemůžu si srovnat v hlavě, nejsem schopen porozumět tomu, jak v podstatě pokojně, oddaně svému krutému vlastnímu osudu (smrti), smířeně, bez jakéhokoliv faktického náznaku vážného odporu, vlastní obrany šly na jistou smrt ty tisíce, statisíce, milióny lidí, příslušníků jednoho národu, židovského národu!

Dále mě šokuje ona selekce – výběr vhodných a nevhodných – tehdy, v popisované události, rozhodovala o bytí, či nebytí, tedy o životě, nebo smrti, národnost otce (židovská vs nežidovská), v současném světě probíhá zase přísná selekce, tentokrát na očkované vs neočkované!!

Na příkazy, nařízení, rozkazy těch, kteří urvali moc nad nimi, se tito lidé, Židé, vždy shromáždili na „úřední mocí“ určených místech, žili ve vyhrazených místech, ukázněně se dostavili vždy na shromaždiště, odkud byli deportováni vlaky do míst, odkud pro ně již nebylo návratu. Předtím ale ještě odevzdali „moci“ svůj majetek, svůj byt, zaplatili nájem a elektřinu a vlastně si zaplatili i svůj transport a svoji vlastní smrt.

Mnozí Židé věřili tomu, že představitelé jednoho z nejcivilizovanějších národů Evropy, tedy Němci, nejsou, a nemůžou být přece schopní takových bestiálních zločinů, jako je vyvraždění civilního obyvatelstva druhého národa. Přesvědčit se o svém omylu, to bylo to poslední, co je potkalo.

2020 01 26 02Dále… chci i tímto příkladem apelovat na vás!! Proboha, lidé, nebuďte jak tupé stádo!! Nenechte sebou manipulovat, nenechte se ovládat!

Dnes, teď vás moc úřední přesvědčila (lépe – donutila), abyste byli pro povinné roušky, zítra vás donutí být pro povinné očkování, pozítří vás přinutí být povinně očipováni…!! Copak to nechápete?! Lidi, kteří chápou a lidi s rozumem a mozkem v hlavě, je potřeba likvidovat!! A nejlepší prostřednictvím zfanatizovaného nemyslícího, ale jen vykonávajícího davu!! A o to přece těm, co námi manipulují a myslí si, že jsme jen jejich majetkem, otroky jde!! Šanci na přežití v těchto situacích vždy měli jedině ti neposlušní! Ostatní půjdou s davem a pokojně, dobrovolně, bez jakéhokoliv odporu a náznaku vlastní sebeobrany sami nastoupí do těch vagonů smrti, které odvážely Židy na svou poslední cestu!

Podívejte se na fotky Uvidíte rokli a vyhloubené (již zarostlé) jámy a příkopy… Ty jámy a příkopy museli vykopat ve dnech 5.-6. srpna 1942 z příkazů německých esesáků sovětští váleční zajatci. Načež pak všichni byli postříleni, lehce zahrnuti zeminou… No a ve dnech 9.-11. srpna, zakrátko poté, zde bylo německými okupanty postříleno, zavražděno na 30 000 obyvatel Rostova a okolí!! 30 tisíc!! Je to místo vůbec největší masové vraždy, odporný německý zločin, poprava civilních obyvatel na území Ruska v období druhé světové války (sovětské Velké Vlastenecké Války – 22. června 1941 až 9. května 1945)!! Jenom během těchto několika dnů bylo na tomto místě zastřeleno na 27 000 bezbranných žen, dětí, starců židovské národnosti, dále pak na 3 000 lidí jiných národností, nejvíce Rusů (vojenští zajatci, komunisté, komsomolci, záložníci a další)…

Pozn. Našeho Restartu: v ruštině se lze dozvědět více ZDE

2021 10 02 09Tento neodpustitelný barbarský zločin Němců předčí svým rozsahem jen další bestiální zločin Němců spáchaný v Babím Jaru (v odkazu zcela dole je i video masakru) poblíž Kyjeva na území tehdejší sovětské Ukrajiny. Tehdy na konci záři 1941 německé okupantské zrůdy postřílely na 34 000 (někde se uvádí dokonce 35 000-40 000!!) obyvatel židovské národnosti během několika dnů, v následujících dnech, měsících a letech na tomto místě i další desítky tisíc obyvatel tehdejšího Sovětského svazu. Celkový počet obětí se zde uvádí až 200 tisíc a více!!

Tyto zločiny je třeba mít jako memento neustále na paměti, připomínat si je, ctít a uctívat oběti, učit o tom ve školách, vyprávět a vysvětlovat v rodinách, jejich odkaz předávat z pokolení na pokolení. Třeba i prostřednictvím ZÁKONA!! A zde v Rusku takové zákony jsou. A to je moc dobře. 

Mgr. Petr Michalů, t. č. v exilu
2021 10 02 01

2021 10 02 02

2021 10 02 03

2021 10 02 04

2021 10 02 05

2021 10 02 06

2021 10 02 07

2021 10 02 08

Please publish modules in offcanvas position.