Hitlerovi vojáci měli čest a hrdost?

Ing. Monika HOŘENÍ (Haló noviny)

2021 01 09 02prosinci a lednu jsme v Haló novinách přinesli články o ostudě, která se stále vypíná nad Kořenovem na území Krkonošského národního parku. Ano, mám na mysli masivní nacistický Železný kříž v kamenném provedení, který zde v říjnu 1944 slavnostně odhalil Konrad Henlein, říšský komisař pro »sudetoněmecká území«, jinými slovy nejvyšší sudeťák, a válečný zločinec.

2020 12 23 13říž měl posloužit jako místo pro uctívání padlých německých vojáků. Zajisté i těch, kteří se na frontách světové války dopouštěli válečných zločinů, zabíjeli, mučili, masakrovali, vraždili, loupili, zapalovali domy... Předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňka Valouchová v rozhovoru pro náš list zdůraznila, že kořenovský Železný kříž je fenoménem nacismu. Ostatně při výročích spojených s Hitlerem se u něho objevují svíčky, tedy je nesporným propagandistickým nástrojem neonacismu.

2020 12 22 05alším skvělým člověkem, který by zasloužil za svou veřejnou činnost metál, je amatérský badatel Josef Doškář, který dokázal více než kdejaký erudovaný historik, protože to byl on, kdo obešel archivy a v dobových německých novinách našel důkazy, že kříž a plocha před ním byly zcela prokazatelně zamýšleny jako místo německých nacistických rituálů. V chatě několik set metrů od kříže probíhala školení a rekreace NSDAP.

2020 12 23 12noho dobrých lidí, českých vlastenců a antifašistů nese důstojně povinnost bdít nad odkazem našich předků zavražděných ve válce nacistickou mašinérií. Tito lidé usilují o to, aby se tento znovupostavený kříž strhl a odvezl pryč. Aby neobtěžoval krásnou krajinu na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.

2020 12 22 08tu se najdou nějací mladí lidé, kteří si říkají Mladí nacionalisté, a tito 6. února uspořádají výlet ke kříži a radují se z toho, že byl obnoven. Na svém webu jej vychvalují: »V poslední době je velice populární překrucovat historii za doprovodu ničení památníků a soch. Vzhledem k současnému politickému dění je ohrožen i jeden velice zajímavý památník stojící nedaleko od Jablonce nad Nisou... Kříž tvořený ze žuly byl vztyčen v průběhu druhé světové války na památku padlých vojáků, kteří pocházeli z okolních vesnic. Avšak se zánikem Velkoněmecké říše byl rozlomen a shozen ze svahu.«

2020 12 22 08teď to přijde: »I když se ale jedná o památník, stále se spoustu lidí snaží o jeho opětovné zničení. Přitom samotná přítomnost Železného kříže nám dává možnost projevit úctu k padlým vojákům, kteří bojovali za svůj národ až do konce. Vlastnosti jako čest a hrdost je provázely válečným peklem a my nikdy nesmíme zapomenout na jejich oběť.« Článek je podepsán zkratkou –red-.

2020 12 23 11těchto vět mě jímá hrůza a ptám se: Do jakých škol chodili tito mladí Češi? Kdo je učil dějepis? Copak nevědí, že němečtí vojáci bojující »za svůj národ až do konce« byli spolupachateli největší války v lidských dějinách, vykonavateli válečných zločinů a vrahy desítek milionů lidí? Za to jim patří úcta? Je vraždění nevinných lidí na Němci okupovaných územích Evropy, spalování vesnic i s živými obyvateli atd. čestné a hrdé? Kdo vyvolal ono válečné peklo? Kdo jsou vlastně tito Mladí nacionalisté? Pohrobci německých obyvatel někdejšího československého pohraničí, čili nacionalisté němečtí? Ve spolkovém programu mají však větu, že jsou »hrdí na historii našeho národa«. Je zjevné, že v hlavě mají piliny.

Doufám, že spolek i jeho webovou stránku má již v hledáčku BIS a policie.


2020 12 23 13rkonošský nár. park pochybil! Zmiňovaný kříž je na území KRNAPu, tedy na území České republiky a v příslušnosti hospodaření Správy KRNAPu. Obnoven byl tajně již v r. 2011! Zůstává tak nezodpovězena otázka ─ proč a kým byl obnoven?

2021 01 10 01yly tak jednoznačně porušeny zákony naší země, v paragrafech 403, 404 a 405 Trestního zákoníku. Zastupitelé obce Kořenov, tak již od r. 2011 nejednali v souladu se zákony ČR!! Podle vyjádření předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých paní Zdeňky Valouchové někteří lidé toto místo jako pietní moc chtějí. Loni, v den Hitlerových narozenin, se objevilo u tohoto kříže velké množství zapálených svíček...

Záměr legalizace kříže je tedy naprosto zjevný. Proč... ? Nebo jde snad o neschopnost vyrovnat se s vlastní minulostí... ?