Idioti mávaj světem. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví.

2020 12 23 03ušíte, kdo jsou androgynové, cis mani, cisgender mani, intersexuálové, trans-femaleové, transgender remalové nebo two-spiritsové? A co navíc? Na konci článku naleznete tajemství.

Nejprve trochu teorie:

Transrodoví (transgender) lidé jsou osoby, jejichž identita není jednoznačně ve shodě se zaužívanými představami o mužském a ženském rodě, ale místo toho tyto rody kombinují.

Transsexuální lidé patří mezi transrodovou skupina a touží žít a být akceptováni jako opačné pohlaví. Životy transsexuálů jsou často doprovázeny operacemi či hormonálními změnami pohlaví.

Transmasculine je osoba, která se narodila jako žena, ale momentálně se identifikuje jako muž.

Neutrois lidé se prezentují jako bezpohlavní a nemají nic společného s mužem ani se ženou.

Cis je někdo, kdo se identifikuje jako pohlaví, s jakým se narodil. Přesný opak transrodových lidí.

Androgynní osoba je taková, která nepodstoupila žádnou operaci, ale od narození se na jejím těle vyskytují výrazné prvky opačného pohlaví (stavba lebky, kůže, …)

Intersexuál je člověk narozený s prvky obou pohlaví, ať už na úrovni genitálií nebo chromozomů.

Two-spirit je pojem používaný domorodými Američany k označování členů LGBTI komunity.

Britský Facebook rozšiřuje výše uvedené obecné dělení, podotkněme duševních poruch identity, které s normální přírodou nemá naprosto nic společného, na 71 konkrétních pohlaví. Tedy zatím. Lze zcela reálně předpokládat, že za půl roku jich již budou mít ke stovce. V současnosti se to má následovně:

1. asexuál
2. androgyn (androgyne)
3. androgynní pohlaví (androgynes)
4. androgynní osoba (androgynous)
5. bez pohlaví (agender)
6. obojpohlavní (bigender)
7. ze ženského pohlaví na mužské – trans muž
8. ze ženského pohlaví na mužské – transgender muž
9. ze ženského pohlaví na mužské – transsexuální muž
10. F2M (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
11. ze ženského pohlaví na mužské (female to male)
12. FTM (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
13. nerozlišuje pohlaví (gender neutral)
14. hermafrodit
15. intersexuální muž
16. intersexuální osoba
17. intersexuální źena
18. intersexuální pohlaví
19. z mužského pohlaví na ženské – trans žena
20. z mužského pohlaví na ženské – transgender žena
21. z mužského pohlaví na ženské – transsexuální žena
22. muž
23. M2F (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
24. z mužského pohlaví na ženské (male to female)
25. MTF (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
26. vícepohlavní
27. proměnlivé pohlaví (gender fluid)
28. nevyhovující pohlaví (gender nonconforming)
29. nerozhodnuté pohlaví (gender questioning)
30. gender-variant
31. neidentifikuje se jako muž ani žena (genderqueer)
32. neutrois
33. cis
34. cis ženské pohlaví (cis female)
35. cis mužské pohlaví (cis male)
36. cis muž (cis man)
37. cis žena (cis woman)
38. cis pohlaví (cisgender)
39. ženské pohlaví cis (cisgender female)
40. mužské pohlaví cis (cisgender male)
41. žena pohlaví cis (cisgender woman)
42. muž pohlaví cis (cisgender man)
43. trans
44. trans, ženské pohlaví
45. trans, mužské pohlaví
46. trans muž
47. trans osoba
48. trans*ženské pohlaví
49. trans*mužské pohlaví
50. trans*muž
51. trans*žena
52. transsexuál
53. transsexuál, ženské pohlaví
54. transsexuál, mužské pohlaví
55. transsexuálny muž
56. transsexuální osoba
57. transsexuální žena
58. transrodový člověk, ženské pohlaví
59. transrodová osoba
60. transmasculine
61. T* muž
62. T* žena
63. two* osoba
64. two-spirit
65. two-spirit osoba
66. žena
67. ani muž, ani žena (non-binary)
68. vícepohlavní (pangender)
69. jiné
70. ani jedno z vyjmenovaných

A kde je to 71.?

2020 12 23 03o se vypátrat nepodařilo. Ale vážně. Ono to je opravdu s naší lidskou společností vážné. To, čemu jsme se v tomto článku mohli zasmát, se doopravdy děje. Výzkumy, které probíhaly v USA již v 70. létech minulého století předpovídaly, že přesně k podobnému vývoji spějeme. Tedy, že homosexualita a jiné patologické jevy, které nemají s přírodou (božím záměrem chcete-li) nic společného, se začnou v naší moderní civilizaci postupem doby projevovat ve značně větší míře.

2020 12 23 03o, co se snaží někteří ohledně sexuality v současné společnosti prosadit jako normu, by nikdo ze 70. let nebyl schopen vymyslet ani jako tu nejulétlejší sci-fi povídku. Ale v současnosti jsme právě přesně tam, co výzkum předpověděl. Ty výzkumy šly ale ještě o hodně dál. Kam tedy podle nich spějeme? Chcete znát odpověď. Tak to si velmi pečlivě přečtěte článek níže.

ZDROJ: Kurýr IN, za použití zdrojů z The TelegraphHloupneme z blahobytu.
Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?

2021 01 10 14tále častěji se setkáváme s fenoménem „hloupnutí z blahobytu“. Upozorňují na něj studie, podle nichž od padesátých let minulého století naší populaci postupně klesá IQ. Pokles intelektuální úrovně se přitom více týká Západu.

2021 02 17 03John B. Calhoun – americký etolog a behaviorální vědec studoval chování komunit, kterým vytvořil prostředí naprostého blahobytu. Svými experimenty na hlodavcích došel k závěru, že toto prostředí časem změnilo celou populaci na pouze na sebe zaměřené pasivní jedince. Poslední generace následně ztratily i schopnost rozmnožovat se. Komunita následně vymřela. Tento proces nazval termínem „zkázonosné chování“. Na základě těchto bezútěšných výsledků došel k závěrům, že mohou být ponurým modelem pro budoucnost lidské rasy.

2020 12 23 13procesům „hloupnutí z blahobytu“ došlo v minulosti už mnohokrát. Například v počátcích úpadku antického Říma. Později pak znovu například v době, která předcházela Velké francouzské revoluci. Současný stav má oproti minulosti navíc dva velmi nebezpečné trendy:

1) Hloupnutí z blahobytu nyní nepostihuje jako v dobách minulých pouze vládnoucí vrstvy, nýbrž i většinovou populaci. Ta dříve čelila výrazným životním nedostatkům, které musela denně řešit, čímž si zachovala zdravý selský rozum. Díky všeobecnému blahobytu moderní doby dnes už „bojovat o přežití“ nemusí.

2) Proces hloupnutí urychlují moderní technologie. Významnou roli zde hrají sociální sítě i první úspěchy na poli umělé inteligence.

2021 01 10 05enomén se více týká kultury na západ od našich hranic. Socialistický skanzen a další důvody dokázaly zachovat v bývalém Československu zdravou, chytrou a průraznou populaci až do převratu v roce 1989. Trend poklesu u nás započal až po roce 1990. Západní civilizace je ale na pokraji přesně takové katastrofy, k jaké došlo v myší kolonii blahobytu „Vesmír 25“.

EXPERIMENT VESMÍR 25

2021 01 10 04xperiment amerického etologa Johna Calhouna ukázal, že populace v limitovaném prostoru, ale s neomezenými prostředky vždy roste, následně stagnuje, a poté dojde k jejímu úpadku a úplnému vyhynutí. Tento experiment byl několikrát opakován, pokaždé však skončil stejným výsledkem — vyhynutím. Jako příčina tohoto jevu byl určen sociální rozklad, jež se horšil s každou další generací a zapříčinil nízkou porodnost a vysokou úmrtnost nově narozených.

2021 01 09 02myší kolonii se najednou začala formovat úzká populace myší – vládnoucích egoistů, řada narcistních a hloupých superegoistů, včetně agresivních samic, které odmítaly starat se o svá mláďata, popřípadě je zabíjely. Myši se postupně uchylovaly k homosexuálnímu chování. Situace se vyhrotila až do té míry, že se odmítaly rozmnožovat a následně dokonce ztratily schopnost reprodukce. Většinu kolonie před jejím zánikem tvořili „singles“ – narcistní samci a samice poustevnice. Krátce nato celá kolonie do jednoho vymřela.

ZÁPAD SE BLÍŽÍ ÚPADKU

2021 01 09 02še nasvědčuje tomu, že Západ je právě nyní ve fázi pozvolného upadání. Při započtení stavu tamního školství (včetně stavu výchovy mladých generací v tamních rodinách) a současné migrační krize, lze oprávněně očekávat výrazné nebezpečí pádu západní části Evropy už v období dospělosti současných školáků. Přispívá k tomu i krize tradiční rodiny, kdy selhává ženský a mužský vzor chování. Upadá přitom zejména mužská populace. Vedle toho degenerují jedinci. Důvodem jsou změny v myšlení způsobené nízkou kvalitou výchovy a vzdělání a jejich dědičný přenos na potomky.

VÝCHOD ODOLÁVÁ I KVŮLI DŘÍVĚJŠÍMU REŽIMU

2021 01 09 02ýchodní část Evropy je na tom lépe. Díky dřívějšímu socialistickému režimu a z něj plynoucího nedostatku takřka všeho, je generace současných padesátníků ještě schopna řešit problémy. Ke zdravému uvažování dnešních padesátníků přispěl i tehdejší model výchovně vzdělávací soustavy s výraznou podporou mimoškolních zájmových kroužků. Pravděpodobně ale jde o poslední generaci, schopnou blížící se pád výrazně zpomalit, případně otočit k vzestupu.

2021 01 03 02ejmodernější vědecké poznatky hovoří o tom, že k zásadní změně kvality osobnosti vlivem výchovy dochází v každém případě. Za tímto účelem je nutné, abychom zavedli důsledný systém výchovy a vzdělávání svých pokračovatelů. Pokud je zanedbáme, hrozí nám zánik, popřípadě dlouhá doba temna.