K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR ze ZŠ Úpice-Lány

2020 01 30 17dopisu vybíráme: "Působíme ve školství již několik desítek let a přistupujeme ke všem žákům tak, abychom z nich vychovali řádné občany naší vlasti. V posledních deseti letech jsme znepokojeni situací, která nastává, a i přes veškerou naši snahu se nám nedaří přesvědčit některé žáky i jejich rodiče, že vzdělání je základ. Přibývá tak negramotných mladých lidí, kteří nemají žádné uplatnění a vychází školu s tím, že se o ně stát postará. A to je špatně."

V Úpici 4.12.2019
Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

 

Vážení poslanci Parlamentu České republiky,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc při řešení palčivých problémů současného školství.

K tomuto kroku jsme se dlouho odhodlávali, ale pocit bezmocnosti, a především obavy z budoucnosti nás vedly k sepsání tohoto dopisu.

Delší dobu sledujeme dění nejen v našem městě, ale napříč republikou. Roste počet rodin, ve kterých rodiče nepracují a v tomto duchu jsou vychovávány děti již od nejútlejších let (nic nemusím... za nic nezodpovídám... všichni jsou na mě krátcí... když potřebuji, tak dostanu vše od státu...“). Vyrůstá nám generace nezodpovědných lajdáků, neplatičů, zkrátka lidí, kteří nechtějí a nebudou dodržovat žádná pravidla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny s velkým počtem dětí, přibývá počet takových osob geometrickou řadou a za chvíli bude situace neúnosná.

Působíme ve školství již několik desítek let a přistupujeme ke všem žákům tak, abychom z nich vychovali řádné občany naší vlasti. V posledních deseti letech jsme znepokojeni situací, která nastává, a i přes veškerou naši snahu se nám nedaří přesvědčit některé žáky i jejich rodiče, že vzdělání je základ. Přibývá tak negramotných mladých lidí, kteří nemají žádné uplatnění a vychází školu s tím, že se o ně stát postará. A to je špatně.

Jak máme reagovat na stále častější dotazy našich žáků, proč někteří jejich spolužáci (kterých neustále přibývá) si nemusí plnit povinnosti? Ze jejich chování je v rozporu se školním řádem a my s tím nic neděláme? Tyto dotazy dostáváme i od rodičů, kteří řádně pracují, děti do školy posílají a i z malých příjmů jsou schopni pokrýt veškeré náklady spojené se školou.

Vše řešíme v rámci školního řádu a ve spolupráci dalších institucí. Bohužel neustále narážíme na legislativu, která současnému stavu nahrává. I přes veškerou snahu učitelů se snižuje úroveň vzdělávání na školách, což negativně působí na nadané i průměrné žáky.

Jak máme přesvědčit dítě, aby chodilo do školy, když zbytek jeho rodiny ráno nevstává, do práce nechodí a do noci se věnuje pouze zábavě?

Pro lepší představu přikládáme seznam situací, které ve škole řešíme.


─ Problematika základního školství ─


►Časté absence - děti nechodí do školy, rodiče omlouvají (rodinné důvody).

►Neomluvené absence – rodiče děti neomlouvají, z učitelů se stávají „naháněči“.
►Dluhy ve škole (pomůcky, kurzy, exkurze...).
►I když děti pomůcky obdržely, do školy je nenosí nebo je ihned zničí.
►Nemají přestrojení na tělocvik.
►Nedodržují hygienu – mají špinavé a roztrhané pomůcky, často i plesnivé, vše je cítit kouřem. Děti chodí špinavé v potrhaném oblečení.
►Rodiče své děti nepodporují ve vzdělání. Děti od malička vědí, že nic nemusí. Od mala tvrdí, že budou na „sociálce“.
►Nezájem dětí o učení, často i z důvodu snížené inteligence, vede k problémovému chování žáků. Tito žáci mají ukončenou povinnou docházku, ale naposledy prospěli např. v šesté třídě. Nastala i situace, že nemají dokončenou ani první třídu.
►Po ukončení základní školy nemají zájem o další vzdělávání. Po podání přihlášky na střední školu nenastoupí nebo na ní setrvají velice krátkou dobu.
►Opakují se situace, kdy rodiče odmítají pomoc školy (pomoc asistenta, nezajistí potřebnou dokumentaci ohledně vyšetření...).
►V rodinách se často opakovaně objevují vši a děti jsou jejich přenašečem. S rodiči se nelze spojit a škola se dostává do neřešitelné situace, kdy takové dítě musí zůstat ve škole.
►Rodiče zneužívají situace, kdy se často stěhují a děti do školy nedochází. Škola nemá přehled o docházce. Přibývá dětí, které nejsou schopny naučit se číst ani psát.
►Přestože rodina pobírá dávky, nezajistí dětem nejnutnější pomůcky ani uspokojení základních potřeb dítěte (obědy, svačiny...). V současné době se začalo využívat možnosti, kdy rodiče žádají o „obědy zdarma“ pro své děti, aniž by bylo řádně prověřeno, zda na to má rodina nárok.
►Nevhodné a hrubé chování problémových rodičů vůči učitelům.

Při řešení problémů se škola obrací na OSPOD, kdy očekává především rychlou a účinnou pomoc. Ve většině případů se problémy řeší velice dlouho a neefektivně. Pracovnice do rodin dochází, rodiče vše odsouhlasí, ale ke zlepšení situace ve škole nedojde. V účinných opatřeních, která by mohla pomoc, jim brání legislativa (nelze uplatnit finanční postih, odebrat dítě z rodiny je téměř nemožné...).

Chceme připojit i několik postřehů z pohledu občana našeho města. Řádně pracující občané, senioři a další obyvatelé města neustále upozorňují na hlučné a nevhodné chování skupinek lidí (dospělí i děti). Jedná se o vulgární vyjadřování dětí vůči dospělým osobám, vyhrožování vrstevníkům a následné okrádání. Často se setkáváme se situací, že dochází k ohrožování bezpečnosti ostatních občanů. Hromadí se neuvěřitelný nepořádek v domech, kde tito lidé žijí. Zároveň znečišťují i veřejná prostranství.

Lidé po práci nemají potřebný klid na odpočinek, jelikož tyto skupiny netolerují pravidla klidného sousedského soužití. Dlouho do noci vyřvávají, zpívají, nadávají si a ostatní tím ruší. Na upozornění reagují vulgárně a agresivně.

Je nutné připomenout, že město se snaží situaci řešit, avšak naráží na nevoli státu. Nabízí se otázka: „Proč?“

Proč stát vyplácí vysoké sociální dávky lidem, kteří nemají snahu pracovat a nedostatečně se starají o své děti? Proč nelze sáhnout na peníze ze sociálních dávek při vymáhání dluhů a pohledávek? Proč se tito lidé cítí beztrestní a vysmívají se zákonům? Proč mohou kolem sebe beztrestně šířit strach?

Proč mohou malé děti beztrestně vulgárně napadat a vyhrožovat dospělým lidem? Děkujeme za zvážení našich připomínek a nastolení takových opatření, která povedou ke zlepšení situace. Tento dopis podporují všichni zaměstnanci školy.

Základní škola Úpice-Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice
Mgr. Petr Kalousek, ředitel školy
Petr Hron, starosta města


─ FOTOKOPIE DOPISU POSLANCŮM PČR ─

2020 01 30 15

2020 01 30 16