K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Dopis zaslaný všem předsedům OV KSČM

Vážené soudružky,

Vážení soudruzi,

2019 09 08 19elostranická programová konference 8.6.2019 přijala usnesení, opravňující komunisty k předložení alternativních návrhů Programů KSČM do rovnoprávné diskuse na všech VČS, okresních a krajských konferencích i XI. sjezdu strany.

Dva takové alternativní návrhy byly vedení strany doručeny k 15.8. t.r., tedy zcela v souladu se zmíněným usnesením celostranické konference, se žádostí o jejich distribuci napříč stranickou strukturou vnitřním informačním systémem, stejně jako je všem komunistům distribuován návrh Programu KSČM předkládaný vedením strany. Výkonný výbor ÚV KSČM však usnesení celostranické konference odmítl splnit. Dovoluji si Vám tedy, z pověření jejich zpracovatelů, v příloze zaslat oba alternativní návrhy programu strany a požádat o předání těchto dokumentů základním organizacím v působnosti Vaší okresní stranické organizace.

Skutečnost, že podstatná část členů VV ÚV KSČM se rozhodla nerespektovat usnesení celostranické konference, je další varovnou ilustrací stavu, v němž se strana nachází. Část jejího vedení se snaží přihlouplými intrikami tajit před členy strany reálnou skutečnost a kladením nesmyslných formálních překážek zabraňovat otevřené diskusi. Výkřiky o zachování jednoty strany maskují svou snahu o udržení mocenských pozic za jakoukoliv cenu, bez ohledu na dopady, které to na práci strany má. O motivaci těchto kroků se můžeme jen dohadovat, ale výsledky práce, metody a styl vedení strany za poslední období jen ukazují, že tato práce je odváděna špatně. Část vedení strany zaujala pozice vedoucí ke snaze utlumit, ne-li i hrubě překroutit a umlčet jakýkoliv názor, který ji reálně ohrožuje. Je to strach, strach těchto lidí z toho, že bude tato jejich činnost demaskována a mohla by vést k odvolání z jejich pozic. Proto, aby se strana stala znovu akceschopná, aby znovu začala plnit své poslání, je nutná zásadní personální obnova. Dovolím si Vás požádat, až budete na jednáních VČS a konferencích zvažovat personální návrhy, vezměte tuto skutečnost na vědomí, hodnoťte lidi ve vedení, a to v jakékoliv úrovni, z pohledu výslednosti jejich práce a navrhujte do vedení takové lidi, kteří jsou schopni vyvést stranu z krize.

Předkládáme Vám dvě alternativní znění Programu KSČM. Jak XI. sjezd, tak už i celá vnitrostranická před sjezdem by, v souladu s usnesením celostranické konference, tak měly demokraticky posoudit tři varianty stranického programu. Chápu, že je to skutečnost, která nemá v historii strany obdoby, a může proto přinést i určité komplikace či nedorozumění v hlavách některých komunistů. Strana se však nachází v mimořádné situaci a takováto situace nutně musí přinášet i mimořádná řešení. Po celostranické konferenci se sešla iniciativní skupina komunistů, rozhodnutá alternativní návrh programu připravit. Omezený čas, jejž měla k dispozici, vedl nakonec ke vzniku jeho dvou rozdílných variant. Není to projev slabosti, je to naopak projev síly a schopnosti přinášet řadu řešení, o kterých obě skupiny zpracovatelů dál diskutují navzájem i s řadou dalších komunistů. Nezastíráme ani své názorové rozdíly, ale nešlapeme jeden druhému na krk, nesnažíme se tajit a zamlžovat práci toho druhého. Naopak dále spolupracujeme a hledáme společné řešení.

Jsem si vědom, že někteří z Vás, soudružky a soudruzi, se zvoleným postupem můžete mít i určitý problém. Tím víc bych Vás rád požádal o přímost a otevřenost, hodnou nás, komunistů. Nebraňme dialogu uvnitř strany! Předejte, prosím, předložené varianty programů k diskusi. Pojďme společně naplnit ideu jednoty strany právě tím, že se budeme důsledně řídit usnesením Celostranické programové konference.

Závěrem, je zvláštní, až neuvěřitelné, že my takzvaní rebelové zdůrazňujeme požadavek řídit se důsledně usnesením Celostranické programové konference a na druhé straně je skutečností, že podstatná část členů VV ÚV KSČM se rozhodla nerespektovat usnesení této konference.

Stanislav Dušek