Křivule na chemické pokusy je proti Filipovi úplná přímka

Vážené okresní výbory,
soudružky a soudruzi,

čím více se do hovna šťourá, tím více smrdí. Urážky mnoha poctivých skutečných komunistů ze strany lidí jako jsou Filip, Dolejš a další, již dlouhá léta přecházím, protože mi nestojí za to (v krátkém čase, co mi zbývá), vůbec na ně reagovat. Ale dnes uráží svým jednáním celou stranu.

Jejich invektivy, intriky, podrazy, neschopnost přijmout jakoukoliv kritiku, neschopnost pracovat mezi lidmi a prosazovat komunistické ideály, přivedli stranu na pokraj zániku. Pan předseda Filip pomlouvá lidi, o kterých vůbec nic neví. Nepřijde ani na porady funkcionářů či okresního výboru, i když to má v baráku. Z více než čtyřiceti pražských konferencí nebyl ani na jedné, protože se asi bál, že nebude za svou práci chválen. Stranu jako celek nikdy nevedl. Ústřední výbor, jehož je předsedou fakticky politicky neřídil. Naopak zavčas utlumoval jakékoliv aktivity jeho členů. Výkonný výbor a jakési kolegium povýšil nad ústřední výbor. Své kamarádíčky prosazuje, své kritiky pomlouvá. Plnění Stanov strany ani nevyžaduje.

Když se mu to hodí, tak je mimořádná situace, když se mu to nehodí tak bazíruje na Stanovách a usneseních. Většina okresních výborů a členů ústředního výboru zavčas z komunistických aktivit vycouvala. Pokud ale někdo stál za svou pravdou, tak z nich hned udělal rebely škodící tak krásně prosperující straně. Vždyť co chcete... i veliký antikomunista Zeman byl na našem sjezdu... Milý Vojto... a vysmál se vítězství pracujících v únoru 48 a pan předseda mu freneticky tleskal a nás pár netleskačů zůstalo zbaběle sedět na zadku, místo abychom si zachovali tvář a odešli na kafe.

Za patnáct let nebyl schopen napsat pořádný úvodník do Haló novin, aby zorientoval členskou základnu v každodenní práci. Jeho chvilková agitační účast například na ústředním operačním volebním štábu, nepřinesla nikdy nic, čím by pomohl, poradil, přispěl. Mrencová s ním hrála betla. Strana přišla pod jeho vedením o desítky milionů korun a dřívější autorita mezi pracujícími se nepřestala vytrácet. Strana pod jeho vedením se nemá čím pochlubit. Nemáme dnes nic, proč by nás měli normální lidé volit. Zůstalo jen pár „konzerv“, přátel a pohrobků po komunistech, kteří nás volí z piety a slepé víry.

Jedinou odměnou za poctivou práci v okresech a základních organizacích (kde, a to my všichni víme, jen pan předseda to neví, to visí na pár obětavých starých a nemocných lidech) bylo od pana předsedy svalení viny za výsledky ve volbách právě na ně.

Marxisticko-leninský odborný klub drahnou dobu žádal vedení strany o pravidelný alespoň elektronický styk s členskou základnou. Když začaly na přelomu roku v rámci pandemie chodit od Filipa pastýřské listy, tak jsme si řekli, že se blýská na lepší časy. Ale chyba lávky.

Pan předseda věnuje větší pozornost Rumunsku a britsko-indickým firmám, než záchraně strany. Žádná základní organizace z dosud zaslaných zpráv předsedy ÚV KSČM není moudrá, neví, jak má orientovat svou práci; co má dělat; za co má bojovat...

Ale přesto pan předseda v pátek 30. dubna mimo jiné napsal a do členské základny poslal: „Musím s podivem konstatovat, že některé OV KSČM přes jednání pléna ÚV KSČM a jeho usnesení začali požadovat svolání mimořádného sjezdu strany, který je plánován na listopad letošního roku. Jsou to některé OV, které neuspěli s takovým návrhem na jednání KV KSČM nebo OV, které to požadují kdykoli, jako např. OV Praha východ, protože prostě nesouhlasís výsledky sjezdu nebo usnesením ÚV už dlouhodobě. A žel od nich nelze očekávat nic jiného než vnitrostranická jednání a jen malou nebo žádnou aktivitu navenek.“

To, že se otírá o Prahu-východ, není poprvé a asi ani naposled, ale bohužel všechno samé lži a výmysly. Okresní výbor nikdy nezpochybnil demokratičnost usnesení sjezdů či zasedání ÚV. Nikdy ani nepředkládal takové požadavky na jednáních Stč. KV KSČM. To může říci akorát momentálně zaostalý neználek. Předseda Filip lže v přímém přenosu a vůbec mu nevadí nedemokratické praktiky například při sestavování kandidátních listin.

Komunisté okresu Praha-východ se aktivně angažují v práci vlasteneckých organizací; podílejí se na vydávání vlasteneckých a komunistických novin; někteří, když jsou pozváni, jezdí na besedy po celé republice; organizují různé konference krajského i celostátního charakteru; snaží se aktivně pracovat při volbách. V celorepublikovém měřítku máme jedny z nejvyšších stranických příspěvků a poslední nejsme ani v přijímaní nových členů strany. Určitě neděláme méně než okresy středočeského kraje s třikrát větší členskou základnou a okresními městy. Každý měsíc vydáváme Zpravodaj pro každého člena strany. Komunisté z Prahy východ pracují v několika odborných komisích ÚV i kraje. Aktivně přistoupili k tvorbě nového Programu strany, Volebního programu i úpravám Stanov strany. Byli aktivně připraveni na plánovaný XI. sjezd. Takže pane předsedo „komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí“.

Bohužel pan předseda si plete i ústřední výbor s okresními výbory podle platných Stanov KSČM. To, že členové ústředního výboru neodsouhlasili dřívější konání XI. řádného sjezdu, ještě neznamená, že se to musí členské základně líbit. To, že se nenašla odvaha a vůle zbytku členů ÚV svolat mimořádný sjezd, když na zasedání ÚV by k tomu stačila jen třetina členů, také svědčí o nepřipravenosti na toto závažné jednání. Ale naštěstí to třetina okresních výborů zachránila.

V informaci z 3. května 2021 Filip píše: „Na závěr mi dovolte, abych uvedl na pravou míru jeden z údajů minulé informace. Pokud jsem uvedl, že OV Praha východ navrhovala svolat mimořádný sjezd, tak jsem obdržel informaci od předsedy OV KSČM Zdeňka Štefka, že nešlo o usnesení OV, ale o iniciativu jejich člena Milana Havlíčka.“

Ne, že by mě nedělalo dobře, že jsem „já“ tou příčinou, proč musí začít naši funkcionáři po více jak roce zase pracovat a svolat a připravit mimořádný kádrový sjezd. Ale je to zase lež.

► (Viz výpis z usnesení OV KSČM Praha-východ níže.)

Ze zápisu okresního výboru KSČM Praha-východ ad 3. Projednání návrhu s. Havlíčka - usnesení o svolání mimořádného sjezdu

Byl diskutován návrh usnesení o svolání mimořádného sjezdu. K tomuto bodu proběhla diskuse – ss. Havlíček (úvodní slovo), Hádek, Hajleková, Pokorný, Posolda, Štefek, Zima.

Usnesení z mimořádného zasedání Okresního výboru KSČM Praha-východ ze dne 26. dubna 2021

Okresní výbor KSČM Praha-východ po projednání informace ze zasedání Ústředního výboru KSČM konaného v Nymburce 17. dubna 2021

schválil ve smyslu článku 67 Stanov KSČM požadavek na svolání mimořádného jednodenního volebního sjezdu KSČM do konce června 2021

vyzývá Výkonný výbor ÚV KSČM k okamžitému konání

ukládá okamžitě přeposlat požadavek na svolání mimořádného sjezdu 1. mpř. ÚV KSČM a usnesení OV KSČM Praha-východ v plném znění.

►Termín: okamžitě
►Zodpovídá: Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM Praha-východ
►Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (ss. Hajleková, Štefek)
Schváleno hlasováním formou videokonference.

V Praze, dne 26. dubna 2021

Zdůvodnění požadavku na svolání mimořádného sjezdu KSČM

Vedení ÚV KSČM odmítlo na zasedání ÚV KSČM 17. dubna 2021 v Nymburku převzít odpovědnost a vyslyšet názor většiny členů ÚV KSČM o nutné obměnu vedení ÚV KSČM svojí rezignací. Při následném hlasování o odvolání jednotlivých členů vedení byl výsledek hlasování členů ÚV KSČM tento:

V. Filip 46 hlasů pro odvolání, S. Grospič 47 pro odvolání, V. Ort 49 hlasů pro odvolání, P. Šimůnek 34 hlasů pro odvolání. Z dosaženého výsledku je zjevné, že vedení strany, s výjimkou s. Šimůnka, nezískalo ani nadpoloviční důvěru všech členů ÚV (90 členů) při hlasování 78 členů přítomných na jednání.

Stranu tak nadále řídí vedení, které nemá důvěru ani většiny Ústředního výboru KSČM. Tato situace je nepřijatelná a je třeba ji řešit. V tuto chvíli proto považujeme za nezbytné zabránit dalším škodám, které jsou způsobovány jak obrazu KSČM ve společnosti, tak důvěře členské základny v další budoucnost strany. Jediným možným řešením je mimořádný sjezd.

Pan předseda Filip už po několikáté začal hon na čarodějnice. Lže, intrikuje, upírá členům v rámci vnitrostranické demokracie a principu výstavby strany (demokratického centralismu) právo se vyjadřovat a předkládat návrhy na zlepšení práce komunistické strany, a kope kolem sebe jak zmírající kobyla.

Je to nedůstojné člověka, který místo, aby po obdržených 46 negativních hlasech se před ústředním výborem hluboce poklonil a odešel středem, tak zachraňuje sebe a lidi, kteří pro záchranu skutečně komunistické strany nic neudělali. Nemají odvahu, základní politické vzdělání ani slušnost a neumí ani komunikovat s lidmi.

Je mi líto ovcí ─ členů ústředního výboru, které přemýšlí mozkem svého předsedy a ne svým a své členské základny. Ústřední výbor bohužel není statečným předvojem revoluční marxisticko-leninské strany, ale teráriem mrtvých brouků hovniválů sedících si na svých kuličkách. Ale jak se říká „ryba smrdí od hlavy“.

Čestně se zachovala jen Kateřina Konečná, i když mnohé zklamala, když se hned nepostavila do čela nového rozbřesku strany.

Naši poslanci plní v Parlamentu jen funkci užitečných idiotů a udržují kapitalismus u nás v jeho historickém chátrání. Proti vůli jedné z nejpracovitějších krajských stranických organizací jim pan předseda dosazuje (a nikdo neví proč) nezvolené lidi na druhé místo kandidátky. Vždyť kdyby uvedená osoba byla skutečně takový lumen, tak by mohla klidně kandidovat na posledním místě a přeskočila by všechny, jako to dokázal z nevolitelného místa doyen poslaneckého klubu M. Grebeníček.

Vážení i nevážení členové okresních výborů,

přiznávám se bez mučení. Nebyl jsem to já, kdo požaduje mimořádný kádrový sjezd k záchraně strany. Je to fakticky více než polovina z té aktivní části strany a k návrhu uspořádat mimořádný kádrový sjezd se přihlásilo třicet okresních výborů, které ani nějakého Havlíčka neznají. Ani přes podrazácký nátlak některých členů výkonného výboru na funkcionáře, kterým není jedno, jak se komunistická strana bude vyvíjet, a nechtějí být jejími hrobaři a snaží se ze všech sil zachránit, co se dá především tím, že nemlčí), se tito nezlomili a trvají na mimořádném kádrovém sjezdu. Kádrovém proto, že stávající vedení strany nemá důvěru aktivní členské základny.

Samozřejmě, neprošel návrh na dřívější termín XI. sjezdu, který je už i tak o půldruhého roku posunut k Žalovu. Předpokládám ale, že toto období bylo dostatečným, aby i mimořádný sjezd byl mistrovsky připraven na druhou či třetí sobotu v červnu letošního roku.

Uvidíme, jaké překážky si vedení připraví nyní!

Takže vážení, méně lhaní a politikaření a více skutečné masově politické práce!

S pozdravem Milan Havlíček, Praha-východ

Please publish modules in offcanvas position.