Část usnesení OV KSČM Praha – východ ze dne 1. prosince 2020

OV KSČM Praha-východ projednal
na svém jednání dne 
1.12.2020 následující dopisy a výzvy:

2020 12 08 05Shrnutí dopisů a výzev (zpracováno Pavlem Posoldou)

Výzvu MěV KSČM Ostrava ze dne 27.10.2020, adresovanou ÚV KSČM. Ve své výzvě ostravští soudruzi žádají VV ÚV, Krajské výbory a členy ÚV, aby neprodleně iniciovali svolání zasedání ÚV KSČM s účelem volby nového vedení ÚV KSČM.

 • Konstatují, že dle zápisu z mimořádné schůze VV ÚV KSČM dne 9.10.2020 došlo k rezignaci předsedy ÚV KSČM a místopředsedů KSČM, že tuto skutečnost lze odvodit z usnesení VV uvedeného v zápise, kdy VV vzal na vědomí návrh předsedy a místopředsedů dát k dispozici funkce a současně pověřil volené funkcionáře vykonávat své funkce do XI. sjezdu KSČM. Pověřovat dosavadní funkcionáře k výkonu funkcí lze logicky jen tehdy, pokud oni funkcionáři na své funkce rezignovali.

Ostravští soudruzi vyzvali ÚV KSČM, aby v co nejrychlejší době uvedl faktický stav do souladu se Stanovami KSČM a zvolil funkcionáře, kteří povedou KSČM do XI. sjezdu KSČM.

Dále MěV KSČM Ostrava považuje za nezbytné, aby ještě před sjezdem byla znovu definována pozice KSČM ve vztahu k vládě, aby bylo odstoupeno od současné „smlouvy o toleranci“ a stanoveny jasné podmínky podpory KSČM zejm. ve vztahu ke státnímu rozpočtu na příští rok. Nově definovaný přístup k vládě hnutí ANO je nutné formulovat výrazně ještě před stranickým sjezdem.

 • Stanovisko MěV Brno ze dne 29.10.2020, které požaduje bezodkladnou změnu vedení strany, a ještě před sjezdem vypracovat novou akční politickou strategii strany.
 • 3.11.2020 OV KSČM Praha-východ svým usnesením podpořil Dopis delegátům XI. sjezdu, členům ÚV KSČM a všem komunistům od skupiny komunistů – soudruhů Skály Josefa, Kavije Miroslava, Čermáka Václava, Posoldy Pavla, Duška Stanislava, Vytisky Tomeše, Horáka Jiřího, Klimši Karla.

V otevřeném dopise soudruzi:

 • konstatují, že jsme v krajských a senátních volbách dopadli ostudně a stranu to vhání do ještě hlubší krize. Tak málo nás lidé nepodpořili za celých sto let. Pod hranicí, nezbytnou k zachování parlamentního postavení strany, už končíme téměř v každém průzkumu veřejného mínění. Vedení strany se k analýze příčin nemá. K alibistickým výmluvám se uchýlilo i tentokrát. Od obav a názorů členské základny ho dělí bezedná propast.
 • Žádají, aby vedení strany neprodleně odstoupilo. KSČM vyvede z krize jen zcela nové vedení. Jedině rozhodní stoupenci zásadní změny skýtající i záruky, že stranu názorově ani generačně nerozštěpí. Právě takoví soudruzi by měli převzít už přípravu XI. sjezdu. Předložit mu osnovu naší strategie za kapitalistické krize i konkrétní postup, jak dopracovat dlouhodobý i krátkodobý program strany, potřebné úpravy stanov a našeho ekonomického zázemí. Součástí musí být i jasný mandát ve vztahu k Hnutí ANO, ČSSD i dalším parlamentním subjektům.
 • Konstatují, že vedení zvolené jen většinou několika hlasů-a tím spíš politiku „Vítěz bere vše“ - si už nemůžeme dovolit. Rovné právo zasadit se všemi silami o obnovu strany musí mít oba názorové proudy i stranické generace. Šanci to má jedině tehdy, budou-li je reprezentovat tváře, s nimiž lidé nespojují naše porážky. Bez dalších průtahů musí být provedeny i všechny změny ve složení ÚV a VV ÚV KSČM schválené územními stranickými konferencemi už počátkem roku. 

 • Zápis z jednání OV KSČM Praha 1 dne 9.11.2020.  OV KSČM Praha 1 v bodě III. schvaluje požadavek na odvolání ss. V. Filipa, P. Šimůnka, S. Grospiče a V. Orta z volených funkcí ÚV KSČM (s. Konečná již rezignovala) a zvolení nových funkcionářů na nejbližším zasedání ÚV KSČM.
 • Dopis členů OV KSČM Klatovy členům VV ÚV  KSČM ze dne 11.11.2020, ve kterém konstatují, že KSČM není a nesmí být stranou jednoho muže, a že základním předpokladem řešení vnitrostranické krize je volba nového vedení ÚV KSČM, kterou je třeba uskutečnit co nejdříve. Ulpíváním na vedoucích stranických funkcích se vracíme k nešvarům a praktikám minulosti. Klatovští soudruzi žádají členy VV ÚV KSČM, aby zvolili nejbližší možný termín pro konání XI. sjezdu.
 • Otevřený vnitrostranický dopis členům Výkonného výboru ÚV KSČM od MěV Brno ze dne 18.11.2020 s opakovaným požadavkem svolat jednání XI. sjezdu na co nejbližší možný termín a řešit na nejbližším jednání ÚV i personální otázky (realizovat usnesení okresních a krajských konferencí KSČM).
 • 23. schůze VV ÚV KSČM 12.6.2020 projednala výsledky jednání stranických konferencí KSČM-navrhované změny členek a členů VV ÚV KSČM se týkají osmi krajů a nově navržené členky a členové ÚV KSČM se týkají osmnácti okresů.
 • Dne 19.11.2020 se k Výzvě MěV Brno připojil OV KSČM v Mostě
 • Dne 19.11.2020 se k Výzvě MěV Brno připojil VV OV KSČM Frýdek-Místek
 • Výzvu MěV KSČM  Ostrava ze dne 24.11.2020 k okamžitému svolání XI. sjezdu KSČM, a to nejpozději do 31 dnů od okamžiku, kdy to umožní aktuálně platná opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, popř. dalších kompetentních orgánů a výzvu členů ÚV KSČM, aby neprodleně iniciovali hlasování ÚV KSČM per rollam o usnesení o konání XI. sjezdu KSČM.
 • Stanovisko OV KSČM  Praha 9 ze dne 26.11.2020, ve kterém se OV KSČM  Praha 9 připojuje k výzvám MěV KSČM Brno, MěV KSČM Ostrava, OV KSČM Třebíč, OV KSČM Most, žádá svolání ÚV ještě v průběhu prosince a potvrzení nově zvolených členů ÚV na konferencích a členů VV ÚV KSČM.
 • Dopis delegátů XI. sjezdu  městské organizace Ostrava ze dne 30.11.2020 adresovaný předsedovi a místopředsedům KSČM, s výzvou:
 • déle nám nebraňte uplatnit mandát a na XI. sjezdu KSČM rozhodovat o dalším směřování KSČM;
 • máte všechny možnosti a prostředky uspořádat XI. sjezd KSČM. Využijte je a neodkládejte sjezd na „pozdější“ dobu;
 • upřednostněte zájem strany před svými osobními zájmy a nebraňte případným změnám učiněným delegáty sjezdu;
 • neotálejte! Vnímáme situaci ve straně jako krizovou. Pověst a důvěra občanů v KSČM je silně narušena. KSČM vážně hrozí, že ve volbách do PS PČR v říjnu 2021 neobhájí mandáty. Jsme přesvědčeni, že XI. sjezd KSČM může přispět k odvrácení, a dokonce vyloučení neúspěchu strany.
 1. OV KSČM Praha-východ se připojuje ke všem výzvám uvedeným v bodě I., zejména k bezodkladnému svolání pléna ÚV ještě v prosinci 2020, k potvrzení nově zvolených členů ÚV na okresních konferencích a členů VV ÚV KSČM, k přijetí rezignace vedení strany a volbě nového vedení, které připraví XI. sjezd a ke svolání XI. sjezdu nejpozději do 31 dnů od okamžiku, kdy to umožní aktuálně platná opatření Vlády ČR.
 2. OV KSČM Praha-východ pověřuje člena UV přednést na příštím jednání UV následující návrh:
  1. aby ÚV nevolil předsedu;
  2. aby těmi, co povedou stranu do sjezdu, byli jako místopředsedové zvoleni s. Konečná a s. Skála s tím, že další místopředsedové nebudou voleni. Oba místopředsedové společně budou mít právo jmenovat pracovní tým(y) pro přípravu sjezdu, pro návrh nového programu strany, pro návrh úpravy Stanov, pro návrh na ekonomickou stabilizaci strany.
 3. OV KSČM Praha-východ vyzývá všechny, co se chtějí ucházet na XI. sjezdu o pozici ve vedení strany, aby nejpozději do konce roku 2020 zveřejnili členské základně svou představu o politice KSČM.
 4. OV KSČM Praha-východ ukládá předsedovi OV neprodleně rozeslat usnesení s podpisy předsedy a místopředsedy všem okresním a krajským výborům a sekretariátu předsedy ÚV.