NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Kom. strana Číny 1. července 2021 oslaví 100 let od svého vzniku

2020 09 16 12PhDr. Josef Skála, CSc.

Čínská akademie společenských věd vydává k stému výročí založení KS ČLR i sborník zahraničních marxistů. Z 5 kontinentů jich vybrala také rovných 100. Mám tu čest být jedním z nich. V rozsahu, vymezeném nám všem vydavatelem, jsem přispěl následujícím textem.

Dr. Josef Skála, PhD.

Století silné Inspirace

2020 10 28 03ovolte mi nejprve vyjádřit svou upřímnou vděčnost za pozvání k tak významnému projektu. "Elity", vládnoucí USA a jejich satelity, se modlí k tvrdohlavému náboženství "postkomunismu". Jejich agresivní hra panství byla, nicméně, stále více a více zabředává do sebedestrukce, způsobené týmiž "elitami". O to více, že právě Marxovo dědictví, dále obohacené jeho brilantními nástupci, umožňuje skutečnou interpretaci všech klíčových výzev a hrozeb, se kterými se osobně střetáváme – a jejich humanistické a udržitelné řešení.

Pro marxistu z Prahy nabízí nadcházející oslava 100 let od založení KSČ celou řadu jedinečných zážitků a inspirací. První se týká schopnosti uplatňovat univerzální principy pohybu za hranice kapitalismu skutečně tvůrčím způsobem. Moji čeští a slovenští předchůdci to dokázali bez krveprolití a v již tak průmyslově vyspělé zemi s liberálním politickým systémem.

Čínští soudruzi prokázali obdivuhodnou schopnost uvést v život základní krok směrem k socialistické transformaci na boj proti zahraničnímu diktátu a okupaci v převážně agrární zemi, zatížené těžkým koloniálním a předkapitalistickým dědictvím. Po vítězství čínské revoluce se celá třetina světové populace pohybovala směrem k systému sociální spravedlnosti.

Teprve o sedm let později byl slibný pohled na další posílení progresivního vývoje silně zkomplikován 20. sjezdem Kom. strany SSSR. Nicméně, Kom. strana ČLR našla potřebnou odvahu a moudrost k tomu, aby se nepodřídila následnému rozkladnému vývoji, jenž by způsobil obrovské škody. I když nepopírám chyby na cestě, na které všechny naše strany byly průkopníky, čínští soudruzi byli schopni zvážit správně a vyváženým způsobem, aby se zabránilo levným gestům ve vztahu k silám, nepřátelským k sociálnímu pokroku. Dokázali stejnou schopnost na všech pozdějších dějinných křižovatkách, když byla v sázce síla moci národů.

2020 10 28 03nes, jako již bývalý prezident Mezinárodního svazu studentstva, jsem hrdý na to, že se mi podařilo v červnu 1989 zamezit snahám zanést na černou listinu tu akademickou mládež po celém světě, která se snažila odolat pokusu o puč v rámci demagogckého hesla o "lidských právech". Kdyby byl na východě Evropy srovnatelný potenciál moci místo Gorbačova a jeho doprovodu, bychom dnes žili na nesrovnatelně bezpečnější a spravedlivější planetě.

2019 11 23 09

Záznam úvodního slova na veřejné besedě k výročí 17. listopadu 1939 v Praze. Přednáška Josefa Skály "Mezinárodní svaz studentstva" pořádaná dne 20. listopadu 2019 Obvodním výborem KSČM Praha 3.

"Postsovětský" posun na východě Evropy se stal zlatým dolem pro zahraniční i domácí lupiče. Čínští soudruzi však otevřeli svou zemi zahraničnímu kapitálu zcela opačným směrem. ČLR není kolonie, podřízená zahraničním predátorům, i když je součástí globalizovaného ekonomického systému. Kolektivní investice talentovaných Číňanů - jejich práce, úspory a získaná spotřeba - nesměly být ukradeny zahraničními a domácími parazity. Zůstávají kolektivně vlastněnými aktivy a vytvářejí společně rozdělené zisky - zatímco byl poskytnut potřebný prostor pro soukromou iniciativu podřízenou národním zájmům.

Porážka socialismu v SSSR a jeho evropských spojenců byla výsledkem nikoli "objektivních" okolností, ale výsledkem bezmocné kapitulace "perestrojkovými" vůdci. Mezi faktory, usnadňujícími tento tragický obrat událostí, dva hrály klíčovou roli:

2020 01 26 02rostoucí neschopnost udržet krok s pokrokem v technologiích

2020 01 26 02ideologické odzbrojení a korupce.

Tím více bychom měli ocenit strategii uplatňovanou čínskými soudruhy - prolomit ekonomickou "železnou oponu" prostřednictvím politiky a zajistit široký přístup k nejnovějšímu know-how a inovacím ze zahraničí.

Takový přístup však může přinést očekávané výsledky pouze v případě, že jeho hospodář této úrovně je moudrý a silný dost natolik, aby se otevřely dveře do jeho země, přesněji, do té míry, aby nebyla ohrožena její svrchovanost. Čínská zkušenost více než přesvědčivým způsobem dokazuje, že taková možnost není prázdným snem. ČLR pod vedením její kom. strany se stala vůdcem globální ekonomiky zároveň osvobozující každý rok desítky miliónů lidí z chudoby zděděné z předrevolučního období. Západní mocnosti upadají do hluboké hospodářské krize, zatímco ještě předtím trpěly expanzí "pracovní chudoby".

Nelze ponechat bez povšimnutí další dlouhodobý rys čínské cesty k socialismu ─ střízlivé, realistické hodnocení již dosažené fáze a cílů, které mají být dosaženy během příštího období. A jedno takové hodnocení chci zmínit. Mám na zřeteli nesprávné praktiky zatížené bombastickými slogany, slibující nemožné "za života naší generace", tak často vyslovované negramotnou chruščovovskou propagandou za dob SSSR a jeho spojenců.

V tomto ohledu by dva body mimo jiné vyvolaly zájem marxistů v zahraničí. Konkrétně strategie zvolená za účelem opětovného přesunu převážně exportně řízeného hospodářského růstu na strategii zaměřenou na hlubší a efektivnější uspokojování potřeb samotného čínského lidu. A zadruhé ─ schopnost zachovat a dále prohloubit socialistickou orientaci země navzdory smíšené ekonomice, včetně silných soukromých podniků a podnikání.

2020 10 28 02Uvedu dva zřetelné body, které, jak se zdá, poskytují spolehlivé záruky v tomto ohledu: posílení revolučního vyznání a tradic, jakožto pilíř politiky vedení strany, prováděné generálním tajemníkem KS Číny a prezidentem soudruhem Si Ťin-pching a mimořádně efektivní reakce vzhledem k nebezpečí ve spojení s Covid-19. Byly tak znovu prokázány jasné výhody systému, tedy ve smyslu skutečné péče o lidské zdraví a práva namísto podřízenosti "kšeft nade všecko" za každou cenu. Stejný důkaz čínská ekonomika poskytla svou úžasnou schopností  poskytnout miliardám lidí v zahraničí, kteří čelili naléhavé zdravotní hrozbě, s potřebnými materiály, na které jejich vlastní vlády byly strašně krátké.

Čína, domovina jedinečné civilizace během tisíců let, získala později před čínskou revolucí status hladovějící cizí kolonie. Její návrat na vrchol ekonomického a sociálního pokroku je zásluhou KS ČLR. Průlom, dosažený díky své strategii a celkovému úsilí, poskytuje úžasný důkaz, že životaschopné řešení současných civilizačních výzev leží na socialistické cestě. Tato zpráva čínských soudruhů se dále násobí tím, že jejich zahraniční politika, která nabízí atraktivní scénář "budování společné budoucnosti pro lidstvo". Tyto pravomoci a rentiér "elity", které tlačí před ponižující zrcadlo, se snaží učinit vše možné, aby jejich nejhorší obraz s cílem démonizovat "komunistickou Čínu" s útokem na své hospodářství prostřednictvím obchodních válek a použitím i vojenské hrozby a arogance moci ─ se uskurečnil.

Suverénní Čína, urychlení jejího sociálně-ekonomického pokroku jako globálního představitele celkové rychlé inovace, plní tím také její internacionální závazek, že všechna antikapitalistická a protiválečná hnutí po celém světě mají svou záštitu. Hájit pravdu v zemi, vedenou největší Komunistickou stranou v celé historii, znamená jasný závazek vůči všem marxistům po celém světě. Každý úspěch v boji se silami, snažící se pomlouvat naše čínské soudruhy prostřednictvím "nepřátelských obrazů", posiluje i naši vlastní prestiž a vliv doma.

Jeden z moudrých čínských výroků zní: "Přemýšlejte o minulosti a budete znát budoucnost." 100 let existence Komunistické strany Čínské lidové republiky je v tomto ohledu vynikajícím zdrojem inspirace.

Orig. text viz ZDE